######### Welkom bij W.T.O.C. #########

#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
Nieuws

 

DE VOLGENDE BRIEF KWAM OP VRIJDAG 11 APRIL VAN DE KNVB:

Aan: Het bestuur van de vereniging WTOC

Heerenveen      9 april 2008    

Behandeld door Pauline Koning          

Onderwerp      Ordemaatregelen

Geacht bestuur,

In onze brief van 29 september 2007 hebben wij u verzocht er op toe te zien dat de ordemaatregelen zoals beschreven op pagina 23, artikel 1.21. van het bewaarnummer 2007/'08 worden nageleefd.

Zaterdag 5 april jl. is uw vereniging nogmaals bezocht door een waarnemer van de KNVB. Dit is gebeurd tijdens en rondom de wedstrijd WTOC 1 – Hardegarijp 1.

Tijdens deze wedstrijd bevonden zich wederom toeschouwers binnen de omheining, zonder dat daar van uw kant tegen werd opgetreden.

Mochten wij in de toekomst constateren dat de ordemaatregelen weer niet worden nageleefd zijn wij genoodzaakt dit voor te leggen aan de tuchtcommissie. Wat voor u vereniging ken leiden tot geldboetes.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Vriendelijke groeten,

KNVB district Noord
Johan Melles
hoofd wedstrijdzaken