Welkom bij W.T.O.C.
Fotopagina uit de oude doos

Dames teams

( klik op de foto om hem groter te zien )

Foto WTOC Meisjes:
Achter v.l.n.r.: Jan Merkus (trainer), Marijke Kloosterman, Anneke Adema, Mareke Miedema, Griselda Bosma, Ineke Adema, Johanna van der Heide, Joukje Zijlstra, Mevrouw Bulstra (leidster), Dhr Bouma ( sponsor).
Voor v.l.n.r.: Tineke Hoekstra, Hettie Mozes, Getje de Boer, Tetsje Wijke Wiersma, Rapti Miedema, Feikje Wiersma, Thea Tjalsma.,?, Maaike Rekker, Feikje Riedstra, Baukje Kloosterman

Foto Dames, jaartal ?
Achter v.l.n.r.: Anne Wiersma, Ankie Kuipers, Corry van der Velde, Johanna kempenaar, Erika Haarsma, Bianca den Bode, Liesbeth Lap, Johanna van der Heide, mevr. Bulstra.
Voor v.l.n.r.: Jellie Iedema, Lieuwkje Wiersma, Wietske Zijlstra, Geertje Bergsma, Joukje Zijlstra, Ineke Adema

 

Foto 2002 Dames 1:
Achter v.l.n.r.: Jappie Anjema (trainer), Danieke de Jong, Agnes Veenbaas, Trianca Prins Johanna van der Heide, Grietje Anna Bulstra, Nynke van der Heide, Froukje de Hoop, Gjetsje de Boer, Heine Steenstra
( leider).Voor v.l.n.r.: Wietske Smeding, Anneke Adema, Tsjitsjo Vlieger, Neeltsje Wijma, Ineke Adema, Froukje Steenstra ( leidster), Ymkje Hoekstra

Foto van de meisjes junioren 2003:
Achter v.l.n.r: Pieter Rekker (leider en trainer), Hiltje Hoekstra, Siebregtsje Rekker, Johanna de Boer, Anna Seaske Postma, Sonja Rekker
Voor v.l.n.r.: Rennie Rekker, Marieke Veenstra, Froukje van der Velde, Gwenda Krol, Martha van Assen, Truda van der Velde( leidster)

Foto 1992, gemaakt bij een toernooi in Berlikum
Achter v.l.n.r.: Dhr. Ridderman, Alie Katsma, Jellie Iedema, Joukje Zijlstra, Ineke Adema, Grietje Anna Bulstra, Anneke Tuinenga, ?
Voor v.l.n.r.: Marianne Tuinenga, Griselda Bosma, Jessica van der Zwan, Corry van der Velde, Wietske Zijlstra, Hinke Bakker

1988/1989 begin seizoen WTOC Dames 1:
Achter v.l.n.r.: mevrouw en de heer Ridderman ( leiding), Anneke Tuinenga, Alie Katsma, Grietje A. Bulstra, Jellie Iedema, Baukje Schotanus, Sonja Sloot, Lieuwkje Wiersma, Gerda Schreiber, Jan Merkus.
Voor v.l.n.r.: Trijntje de Bruin, Anna de Bruin, Annet Haarsma, Wietske Zijlstra, Griet de Bruin

Foto WTOC Dames.
Achter v.l.n.r.: Alie Katsma, Anna de Bruin, Sonja Sloot, Baukje Schotanus, mevrouw Zuidersma, Grietje Anna Bulstra, Jellie Iedema, Johanna Kempenaar, Jan Merkus.
Voor v.l.n.r.: Griet de Bruin, Trijntje de Bruin, Lieuwkje Wiersma, Geertje Bergsma, Annet Haarsma, Wietske Zijlstra, Anneke Bruining.

Meisjes Junioren jaartal ?
Achter v.l.n.r.: Jan Haarsma (leider), Marga van der Heide, Grietje Anna Bulstra, Fokje Hoekstra, Erica Haarsma, Hilda Visser, Tineke Ros, Annet Haarsma, Alie Katsma, Anne Wiersma (leider)
Voor v.l.n.r.: Lamkje Bulstra, Feikje Meijer, Cobie Smeding, Hillie Koster,…. Janke Adema, …

( klik op de foto om hem groter te zien )