Welkom bij W.T.O.C.


Club van 100  ( Banknummer Club van 100: NL 54 RABO 0362795088 ) (Ledenvergadering is 1 mei 2015)

Ledenvergadering 1 mei 2015
 

Op vrijdag 1 mei werd de ledenvergadering gehouden.
Na het officiële gedeelte, kwam Foppe de Haan aan het woord.

Foppe maakte er een boeiende avond van.

Voorzitter Wierd Kooistra bedankt Foppe de  Haan


Tevens werd afscheid genomen van voorzitter Wierd Kooistra na
20 jaar voorzitterschap van de Club van 100.
 

 

 

De club van 100 is van WTOC voor WTOC  

Met elkaar kunnen we belangrijke dingen realiseren. Denk hierbij aan lichtmasten om de velden, renovatie van kleedkamers maar ook het realiseren van een gezellige avond voor de vrijwilligers van WTOC.

Het hoofddoel van de Club van 100 is op financieel gebied te helpen om onder andere de bovenstaande zaken te realiseren. Daarnaast willen wij de onderlinge band tussen de leden van de Club van 100 en de vereniging vergroten. Het is absoluut niet de bedoeling om het aankopen van spelers te financieren.

Wij zijn het bestuur van de Club van 100 en wij proberen de wensen van de leden van de Club van 100 zo goed mogelijk te vertalen in de zaken die wij financieel ondersteunen.                       

Wierd Kooistra voorzitter tel. 0511-441974
Bauke Krol, penningmeester tel. 0511-454151
Johanna de Boer, secretaris tel.06-49829543
Minke Tiny de Vries, bestuurslid
Meine Kempenaar, bestuurslid

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 50,-- per jaar. Er wordt vanuit gegaan, dat u minstens 3 jaar lid blijft. Opzegging van het lidmaatschap kan bij de secretaris van de Club van 100, tot een jaar van tevoren.

Na aanmelding ontvangt u een prachtig welkomstcadeau. Dit cadeau is alleen voor Club van 100 leden. Daarnaast komt uw naam op het Club van 100 bord in de kantine van WTOC en op deze website.

Jaarlijks organiseert de Club van 100 een ledenvergadering zodat de leden en het bestuur van elkaar weten wat de wensen, behoefte en plannen zijn. Maar ook zijn deze avonden bedoelt om onder het genot van een hapje en een drankje gezellig samen te zijn. Naast de jaarlijkse ledenvergadering wordt u ook uitgenodigd bij speciale gelegenheden.

Samen kunnen we veel dingen realiseren! Helpt u mee?
Spreek één van de bestuurleden aan of mail naar clubvanhonderd.wtoc@hotmail.com

Bijgaand de leden van de Club van 100:

1 Aukje Swart 51 Berend Jan Prins 101 Harry v-d Veen
2 Sjoerd F. Dijkstra 52 Marten Schotanus 102 Trienke
3 Wietse van der Veen 53 Wybe Jan van der Schaaf 103 Bauke Krol
4 Gosse Tjalsma 54 Piet Tjalsma 104 Martin Brandsma
5 Geert vd Veen 55 Mient Mulder 105 John Hofte
6 Harm de Jong 56 Mient Wiersma 106  
7 Wierd Kooistra 57 S Greidanus 107  
8 Harry Timmersma 58   108 Piet Visser
9 Piet Meerstra 59 Jan van der Veen 109  
10 Hilco Rekker 60   110 Henk de Vries
11 Derk vd Kloet 61 Hielke van der Veen 111  
12 Ale Boersma 62 Klaas Jan Reitsema 112 Jan Haarsma
13 Tjeerd v/d Land 63 Wiebe de Boer 113  
14 Niek v/d Veen 64 Luut Adema 114  
15 B Hoeksema 65 Lieuwe Jan Sangers 115  
16 A Postma 66 Auke de Boer 116  
17 Willem Merkus 67 Kees Adema 117  
18 Iko Hoekstra 68   118  
19 Goffe de Boer 69 Klaas W Visser 119 P.J. Wijbenga
20 Wessel v/d Ploeg 70 Foeke Durk Dijkstra 120 E Nonkes
21 Wieger Bosma 71   121  
22 D de Haan 72   122 Lars Merkus
23   73 Eelke Merkus 123 Taede v/d Ploeg
24   74   124  
25 M. Hilboezen 75 Albert Praamstra 125  
26 Ale Hoekstra 76 Sas vd Velde 126 Luitzen de Boer
27 T.H. Fokkema 77 Sipke Bijlstra 127 Heine de Bruin
28   78 Pieter Wybenga 128 Tedo de Bruin
29 Bearn Krol 79 Jan Lieuwe Terpstra 129 Jaap de Bruin
30   80 S Groefsema 130 Rense Roorda
31 Henk Hoekstra 81   131 Klaas Mook
32 Sybe Minnema 82 Starkenburg 132  
33 Roel Nicolai 83 J.E. Boerema 133  
34 Ferdie Eek 84 Frans Wiersma 134  
35   85   135 De Itery
36 Berend Jan Sangers 86 Roelof Schotanus 136  
37   87 Geoffrey Hoiting 137 Freerk de Vries
38   88 Klaas Adema 138 Teade Dijkstra 
39   89   139 Jan Willem Prins
40   90 Roelof Rekker 140  
41 Rinse de Jager 91   141  
42 Hein Adema 92 Heine en Froukje 142  
43   93 Bouwe Rekker 143  
44 H Nicolai 94 Menno Dijkstra 144 Sybrand de Vries
45 Dirk Planting 95   145  
46 S.P. Oostenbrug 96   146  
47 R. van Brummelen 97   147  
48 Stef Jorritsma 98   148  
49 Jaap L. Adema 99 Geke Bulstra 149  
50 Jan Plutschouw 100 Bartele Bosma 150 Meine Kempenaar

Samen hebben wij de volgende dingen mogelijk gemaakt binnen WTOC.
2012: Vrijwilligersavond
Lichtmasten om trainingsveld
2011: Spandoeken in de vangnetten
Jassen voor wisselspelers senioren
2010: Nieuwe vloer in de kantine en de keuken

2009: Renovatie kleedboxen

Uitreiking nieuwe tassen

De Club van 100 samen met de volgende sponsors hebben nieuwe tassen aangeboden aan de spelers van de selectie.
De sponsors zijn : A. Hoekstra Installatie Oudwoude, Dick Visser Kaashandel Oudwoude, VTR Spuit- en afwerkingsbedrijf Noardburgum, Bar-dancing Quatrebras Noardburgum, Bouwbedrijf D.Adema Westergeest


Op de foto achter v.l.n.r.: Wierd Kooistra (voorzitter), Jaap Adema ( sponsor), Klaas Jan Reitsema. Alle Hoekstra(sponsor), Gosse Tjalsma, Teade van der Ploeg, Wybren Lieuwes, Sas van der Velde, Goffe de Boer, Henk de Boer ( trainer), Meine Kempenaar ( keepertrainer) en Dirk Planting (leider).
Voor v.l.n.r.: Berend Jan Prins, Jilles Bosma, Erik Jan Dijkstra, Jan Prins, Jan W.Prins, Foeke Durk Dijkstra (keeper), Chris Faber, Tjeerd van der Land, Ljipke Zijlstra, Janneke Zoethout
( verzorgster)